បញ្ជីផលិតផល

 

លរ បរិយាយ លេខកូដ រូបភាព ឯកតា
1 ទុយោរតំណក់ទឹកមុខកាត់ 16mm, កំរាស 0.2 mm, គម្លាត 30 cm, លំហូរទឹក 1.37 ល/ម៉ , សំពាធទឹក 2 បារ, ប្រវែង 1000 ម/ដុំ PRDT-0116018200 0.2-mm-Drip-Tab គ្រាប់
2 ទុយោរតំណក់ទឹកមុខកាត់ 16mm, កំរាស 0.2 mm, គម្លាត 60 cm, លំហូរទឹក 2 ល/ម៉ , ប្រវែង 500 ម/ដុំ 583-02600500 0.2-mm-Drip-Tab គ្រាប់
3 ទុយោរតំណក់ទឹកមុខកាត់ 16mm, កំរាស 0.4 mm, គម្លាត 30 cm,លំហូរទឹក 2.7 ល/ម៉, ប្រវែង 500 ម/ដុំ DIS-0003 0.2-mm-Drip-Tab គ្រាប់
4 ទុយោរតំណក់ទឹកមុខកាត់ 16mm, កំរាស 0.8 mm, គម្លាត 40 cm,
លំហូរទឹក 2.7 ល/ម៉ , ប្រវែង 500 ម/ដុំ
DIS-0005 Drip-Tape-0.8 គ្រាប់
5 គ្រាប់ភ្ជាប់ទុយោរតំណក់ទឹក ជាមួយទុយោរមេ Dn16mm XY0219 គ្រាប់
6 Drip-C Pressure compensating on-line dripper 352-0805-50 គ្រាប់
7 វ៉ានបិតបើកទុយោរតំណក់ទឹក 359-2600-5 គ្រាប់
8 តំណរទុយោរតំណក់ទឹក 354-1600-10 គ្រាប់
9 ឧបករណ៍បិតចុងទុយោរតំណក់ទឹក 354-1602-10 គ្រាប់
10 រងជ័រភ្ជាប់ទុយោរមេ ទៅកាន់ទុយោរតំណក់ទឹក 354-16011-10 គ្រាប់
11 RV 12 Water release valve? 354-16500-10 គ្រាប់
12 LDPE 2 bar 16 mm 200m/Roll 012-016020200 គ្រាប់
13 ទុយោរ ភីអី មុខកាត់ 25 mm កំរាស់ 1.2 mm, លំហូរទឹក 2 m3/h, សម្ពាធទឹក 2 បារ, ប្រវែង 200 ម៉ែត្រ 012-025020200 គ្រាប់
14 វ៉ានបិតបើកសម្រាប់ទុយោរ 25 មម 359-2526 គ្រាប់
15 វ៉ានភ្ជាប់នឹងទុយោរ 25 mm ជាមួយទុយោរមេ (PVC) 359-2525 គ្រាប់
16 ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាមួយទុយោរមេ (ទុយោរទំហំ 16mm) 354-1216-10 គ្រាប់
17 ឧបករណ៍បិតចុងទុយោរ ភីអ៊ី 25 mm 354-1125-10 គ្រាប់
18 តំណរកណ្តាលទុយោរ 16 mm 354-0016-10 គ្រាប់
19 តំណរកណ្តាលទុយោរ 25 mm 354-0025-10 គ្រាប់
20 តំណរកែង សម្រាប់ភ្ជាប់ទុយោរ 25 mm 354-3025-10 ដុំ
21 តំណរ តេ សម្រាប់ទុយោរ 25mm 354-5025-10 ដុំ
22 PEC 25mm (10pcs/pack)( New item)? 354-8025
23 SM male adapter 25mm.x 1/2″ 354-2025-10
24 ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាមួយទុយោរមេ (ទុយោរទំហំ 25mm) 354-1225-10
25 រងជ័រភ្ជាប់ទុយោររង ទៅកាន់ទុយោរមេ 16mm 354-1925-10
26 រងជ័រភ្ជាប់ទុយោររង ទៅកាន់ទុយោរមេ 25mm 354-1926-10
27 ទុយោរសាច (ទឹកភ្លៀង) មុខកាត់ 22mm សម្ពាធ 0.8បារ,
ប្រវែង 100m
562-020036100
28 ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទុយោរសាច (ទឹកភ្លៀង) ទៅកាន់ទុយោរមេ 354-36511-5
29 តំណរទុយោរសាច (ទឹកភ្លៀង) 354-36513-5
30 Tape offtake,Dn17*6? TO011706
31 Reducer tee,Dn25*17*25? BT021725
32 M8 Mistake plugs 4mm? 351-0921
33 ទុយោរតូចទំហំ 4//7mm, លំហូរទឹក 200L/H,
សំពាធទឹក 2 bar, ប្រវែង 100 m
351-1847
34 ក្បាលវិលសាច 360o លំហូរទឹក 160L/H កាំរង្វង់ 1-4m 351-46025-10
35 ក្បាលវិលសាច 180o លំហូរទឹក 50L/H
36 ក្បាល់តំណក់ទឹកដាក់តាមគល់ដំណាំ លំហូរ 8L/H,
សំពាធ 0.8-3.2bar
352-0805-50
37 ក្បាល់តំណក់ទឹកដាក់តាមគល់ដំណាំ លំហូរ 8L/H,
សំពាធ 0.8-3.2bar
PCT0108
38 ជើងក្បាលសាច 360o ប្រវែង 60 cm 351-0906
39 ឧបករណ៍ភ្ជាប់ទុយោរតូច 4/7mm ទៅកាន់ទុយោររង 351-0915-100
40 ឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ទុយោរតូច(4/7mm)
ទៅកាន់ទុយោរ PVC (A)
351-0911-100
41 ឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ទុយោរតូច(4/7mm)
ទៅកាន់ទុយោរ PVC(B)
351-0912-100
42 ទុយោរតំណក់ទឹកជុំវិញគល់ មុខកាត់ 12mm, កំរាស 0.8mm, គម្លាត 30cm, លំហូរទឹក 3L/H, ប្រវែង 500m TO011706
43 ឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់ទុយោរតំណក់ទឹកជុំវិញគល់
ជាមួយទុយោររង
OP0112R
44 តំណរកណ្តាល ទុយោរតំណក់ទឹកជុំវិញគល់ SC0112
45 ឧបករណ៍បិតចុង ទុយោរតំណក់ទឹកជុំវិញគល់ EL0112
46 រ៉ងជ័រសម្រាប់ភ្ជាប់ទុយោរតំណក់ទឹកជុំវិញគល់
ជាមួយទុយោរ PVC
RR021608
47 ឧបករណ៍ចំរោះទឹក 2″ លំហូរទឹក 10 m3/H, សម្ពាធអតិ. 6 បារ XLS063Y
48 ឧបករណ៍ចំរោះទឹក 2″, លំហូរទឹក 10 m3/H, សម្ពាធអតិ. 6 បារ 358-0200
49 ឧបករណ៍ចំរោះទឹក 3″ ទំហំ 220*338*620mm ទំងន់ 0.8Kg, លំហូរទឹក 30 m3/H, សម្ពាធអតិ. 10 បារ XLS090T
50 សំណាញ់ដែក សម្រាប់ឧបករណ៍ចំរោះទឹក 2″ 358-71923
51 ឧបករណ៍បឺតជីខ្នាតធំ MixRite 0.4%-4.0% 539-12504
52 ឧបករណ៍បឺតជីខ្នាតតូច លំហូរទឹក 1.82-6.34m3/H
សំពាធ 0.7-9.5 បារ បឺតបាន 34-279L/H
VI0110H
53 បំពងរំដោះខ្យល់ខ្នាតតូច 1″ AV0110
54 បំពងរំដើខ្យល់ខ្នាតធំ 2″ AV0150
55 ឧបករណ៍ចោះរន្ធ ទុយោរ 4/7mm SP0103
56