ជី ខេម ហៃហ្វា

១. ជី ខេម-ហៃហ្វា អឹមអាប៉េ

N-total 12%
N-NH4 12%
P2O5 61%
P 27%

១. ជី ខេម-បំប៉ន-21

N-total 21%
P-total 21%
K-total 21%
+ Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo

៣. ជី ខេម-ហៃហ្វា អឹមកាប៉េ

P205 52%
P 22.7%
K20 34%
K 28.7%

៤. ជី ខេម-ហៃហ្វា ម៉ាល់ធី-កា

N-total 13.0%
N-NH3 13.0%
K2O 46.0%
K 38.1%

៥. ជី ខេម-ហៃហ្វា កាល់ស្យូម

N-total 15.5%
N-NH3 14.4%
N-NH4 1.1%
CaO 26.5%
Ca 19.0%

៦. ជី ខេម-ហៃហ្វា ម៉ាញ៉េស្យូម

N-total 11.0%
N-NH3 11.0%
MgO 16.0%
Mg 9.7%

៧. ជី ខេម-ហៃហ្វា ប្រូថិក

P2O5 26%
HPO3 60%
K2O 39%
K 32.4%

៨. ជី ខេម បញ្ចេញផ្កា-៥២

N-total 8.0%
P-total 52.0%
K-total 17.0%
+ Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo

៩. ជី ខេម ជម្រុញផ្លែ-៣៤

N-total 16.0%
P-total 8.0%
K-total 34.0%
+ Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo

១០. ជី ខេម អឹមអាប៉េ-កូត

N-total 10.0%
P-total 48.0%
K-total 0.0%

១១. ជី ខេម អិន-កូត

N-total 42.0%
P-total 0.0%
K-total 0.0%