ផលិតផលល្អផ្តាច់គេ

ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុនខេមអេហ្រ្គីខលឈ័រតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តព្រមទាំងបទពិសោធន៍ដែលមានកន្លងមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទទួលបានផលិតផលកសិកម្ម ដែលមានគុណភាពស្តង់ដារទទួលស្គាល់ដោយទីផ្សារអន្តរជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនខេមក៏បានចាប់ដៃគូរសហការ យ៉ាងជិតស្និតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នកសិកម្មលំដាប់ពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុត ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការប្រមូលផលកសិកម្ម យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។

ក្រុមហ៊ុនខេមតែងតែនាំចូលនូវផលិតផលជីកសិកម្មដែលមានគុណភាពលេខមួយដើម្បីបង្កើនគុណភាពស្តង់ដាររបស់ផលិតផលរបស់កសិករព្រមទាំងជាផលិតផលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក (World Health Organization) និងអង្គការគុណភាពពិភពលោក ​(World Standard Organizations) ៕