លទ្ធផលជាក់ស្តែង នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិត រ៉ាសត្រេឌ័រ ក្នុងការកម្ចាត់ដង្កូវមូរស្លឹក និងដង្កូវបំពង់កាត់ស្លឹក