ចក្ខុវិស័យ

នាំចូល និងផលិត ចែកចាយផលិតផល កសិកម្មដូចជា ជីកសិកម្ម ថ្នាំកសិកម្ម ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបែបទំនើប និងសម្ភារៈកសិកម្មដែលមាន គុណភាពល្អផ្តាច់គេ មួយចំនួនទៀត ដើម្បីជួយកសិករពីខ្នាតតូច ដល់ខ្នាតពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់មានលក្ខណៈស្តង់ដារ សុវត្ថភាពចំណីអាហារ ឈានទៅទទួលបាននូវផលចំណេញតាមរយៈទីផ្សារគុណភាពក្នុង និងក្រៅប្រទេសរយៈពេលវែង៕

ដើម្បីការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា

Black Pepper

Aim

Technically and knowledgeably assist small-large scale farmers to trustfully improve their harvests and economic margins for the consistent supports of our products and services.

Objectives

  • To Improve farming outcome of targeting cultivators, mainly in Kampong Thom, Preah Vihear, Siem Reap, Kampong Cham, Ratanakiri and Kampot.
  • To professionally provide technical support for small to large-scale agricultural plantations with reliable and successful result.
  • To secure local and international market of farmers products with a transparent economic margin.
  • To assist research and academic education to scientifically and practically improve knowledge and qualification of graduate students and young researchers.

Our Services

  • Selling Haifa fertilizer from Israel, a number one fertilizer in the world, and other pure fertilizers
  • Establishing and Selling drip irrigation system material (DIS)
  • Selling herbicides and pesticides
  • Selling black pepper, lemon/lime, durian and magosteen seedlings
  • Providing soil analysis and plant design