ថ្នាំ ជម្ងឺ-ផ្សិត

ខេម អេឌី

ត្រូវ​លើ​ពពួក​ជម្ងឺ​ដូចខាង​ក្រោម​៖

អង់ត្រាក់ណូល, កន្ទួលក្រហមងាប់ឆាប់, អុចខ្មៅស្លឹក, ខ្លោចម្កុដ, ច្រេះទង, អុចខ្មៅគ្រាប់, រលាកទង, ស្រែង,រលួយទង-ចង, អុចត្នោត, ផ្សិតផុក, រលាក
អុចស្លឹកដូចភ្នែក, អុកស្លឹកប្រផេះ, អុចស្លឹក-ផ្លែ, ផ្សិតម្ស, រលួយខ្មៅ,ស្រែងកន្ទួល, ច្រេះស្លឹក, ខ្លោចស្លឹកនិងផ្សេងៗ វីរុសអុចស្លឹក,អុចលឿងខ្មៅតូចរលួយគ្រាប់ ។ល។

ដំណាំ ឈើហូបផ្លែ រុក្ខជាតិវល្ល៍ ដំណាំទីវាល | បន្លែ
ការ​លាយទឹក​តាម​ទំហំ​ធុង​ 1 ដប​= 250 ម.ល លាយទឹក 500 លីត្រ 25 ម.ល លាយទឹក 100 លីត្រ 50 ម.ល លាយទឹក 20-25 លីត្រ


ខេម ខុបភឺ

ត្រូវ​លើ​ពពួក​ជម្ងឺ​ដូចខាង​ក្រោម​៖

អន់ត្រាក់ណូស, ងាប់ឆាប់, ផ្សិត, ជម្ងឺ​ឆ្កួត, ផ្សិតម្សៅ, រលួយឫស, ជម្ងឺលឿង, វីរុសស្លឹក, ខ្លោចស្លឹក, រលួយស្លឹក, វីរុសអុចស្លឹក, ស្រែងអុចស្លឹក-ផ្លែ, គ្រាប់អុចខ្មៅ, កន្ទួលក្រហម, ជម្ងឺច្រេះ, ផ្សិតអុច, អុចត្នោត, ងាប់ពីចុង, រលាកទង, លូតលាស់យឺត, ផ្សិយរលួយផ្លែ, ផ្សិតស, រលួយគ្រាប់, ក្រលួងខ្មៅ, អុចស្លឹក, ប្រផេះ, បាក់តេរីសំបក, អុចក្រឡា, ងាប់ធ្លាក់, វីរុសចម្រុះ ។ល។

ដំណាំ ឈើហូបផ្លែ រុក្ខជាតិវល្ល៍ ដំណាំទីវាល | បន្លែ
ការ​លាយទឹក​តាម​ទំហំ​ធុង​ 1 កញ្ចប់= 500 ក្រ លាយទឹក 500 លីត្រ 200 ក្រ លាយទឹក 200 លីត្រ 300 ក្រ លាយទឹក 20-25 លីត្រ
 


ខេម ឌីហ្សី

ត្រូវ​លើ​ពពួក​ជម្ងឺ​ដូចខាង​ក្រោម​៖

ផ្សឹតរលួយផ្កា-ផ្លែ,រលួយឫស,ផ្សិតម្សៅស,ជម្ងឺលឿង,អុចស្លឹកគ្រប់ប្រភេទ,ជម្ងឺឆ្កួត, ងាប់ចុង, អុចខ្មៅស្លឹក,អុចត្នោត,អុយក្រឡា, លូតលាស់យឺត, ខ្លោចសលឹក, បាក់តេរីលើសំបក, ពពួកវីរុស ។ល។

ដំណាំ ឈើហូបផ្លែ រុក្ខជាតិវល្ល៍ ដំណាំទីវាលុះ បន្លែ
ការ​លាយទឹក​តាម​ទំហំ​ធុង​ 1 កញ្ចប់​= 200 ក្រ លាយទឹក 200-250 លីត្រ 1 កញ្ចប់= 200 ក្រ លាយទឹក 200-250 លីត្រ 20-25 ក្រ លាយទឹក 20 លីត្រ 20-25 ក្រ លាយទឹក 20 លីត្រ
 


ខេម កាកា

ត្រូវលើពពួក​ជម្ងឺ​ដូចខាងក្រោម៖

អុចត្នោត,រលាកទង, ជម្ងឺច្រេះ, រលាកករគួរ, អង់ត្រាកណូស, អុចស្លឹក, រលាយទង-ចុង, រលួយខ្មៅ, រលាក់ស្្លឹក, ផ្សឹតស, រលួយ, អុចស្លឹកប្រផេះ, អុចស្លឹកដូចភ្នែក, វីរុសស្លឹក, ងាប់ចុង, ខ្លោចទង,​ រលាកបាក់តេរី, បាក់តេរីសម្បក, វីរុសចម្រុះ, រលួយគ្រាប់។ ល។

ដំណាំ ឈើហូបផ្លែ រុក្ខជាតិវល្ល៍ ដំណាំទីវាល | បន្លែ
ការ​លាយទឹក​តាម​ទំហំ​ធុង​ 1 ដប​= 250 ម.ល លាយទឹក 200 លីត្រ 250 ម.ល លាយទឹក 200 លីត្រ 20 ម.ល លាយទឹក 20-25 លីត្រ
 


ខេម អឹមស៊ី

ត្រូវលើពពួក​ជម្ងឺ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ផ្សិតម្សៅ, ងាប់ចុង, ងាប់ឆាប់, រលួយឫស,​ អង់ត្រាកណូស, ជម្ងឺលឿង, វីរុសស្លឹក,​ រលួយស្លឹក, ខ្លោចស្លឹក, វីរុសអុចស្លឹក, ស្រែងក្រហម, កន្ទួលកក្រហម, អុចខ្មៅស្លឹក, អុចស្លឹកដូចភ្នែក, អុចខ្មៅគ្រាប់, អុចស្លឹកប្រផេះ, អុចស្លឹក-ផ្លែ, ច្រេះទង, រលាយទង, រលួយទង, រលួយទង-ចុង, ផ្សិតរលួយ, រលាកស្លឹក, រលាកករ, អុចត្នោត, ខ្លោចទង, រលួយស្នាប់,ច្រេះស្លឹក, ខ្លោចម្ភុដ, រលួយគ្រាប់,​ ស្រែងកន្លួល, អុចក្រឡា, រលួយខ្មៅ ។ល។​​

ដំណាំ ឈើហូបផ្លែ រុក្ខជាតិវល្ល៍ ដំណាំទីវាល | បន្លែ
ការ​លាយទឹក​តាម​ទំហំ​ធុង​ 1 កញ្ចប់​= 500 ក្រ លាយទឹក 250 លីត្រ 100 ក្រ លាយទឹក 100 លីត្រ 100 ក្រ លាយទឹក 20 លីត្រ

ខេម ភី-ទេព

ត្រូវ​លើ​ពពួក​ជម្ងឺ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

អង់ត្រាកណូស,​ ជម្ងឺឆ្កួត, ស្រែងាប់ចុង, វីរុសស្លឹក, ច្រឹះទង, អុចស្លឹកប្រផេះ, អុចខ្មៅគ្រាប់, កន្ទួលក្រហម, អុចស្លឹក-ផ្លែ, រលួយទថង-ចុង, រលួយគ្រាប់, រលួយទង, ផ្សិតរលួយផ្លែ, រលួយខ្មៅ, រលួយផ្លែ, អុចត្នោត, ច្រេះស្លឹក, ផ្សឹតម្សៅ ។ល។

ដំណាំ ឈើហូបផ្លែ រុក្ខជាតិវល្ល៍ ដំណាំទីវាល | បន្លែ
ការ​លាយទឹក​តាម​ទំហំ​ធុង​ 1 ដប​= 500 ម.ល លាយទឹក 400-500 លីត្រ 250 ម.ល លាយទឹក 200-300 លីត្រ 20-25 ម.ល លាយទឹក 20 លីត្រ


ខេម ភី-ទ្រី

ត្រូវលើ​ពពួក​ជម្ងឺ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

អង់ត្រាណូល​​​​​​​​​, ផ្សិតម្សៅ, ផ្សិតសងាប់ឆាប់, រលួយឫស, ជម្ងឺលឿង, រលួយស្លឹក, វីរុសអុចស្លឹក, ខ្លោចទង, កន្ទួលក្រហម, អុចខ្មៅស្លឹក-អុចត្នោត, ច្រេះទង អុចខ្មៅគ្រាប់, អុចស្លឹក-ផ្លែ, ស្រែង, រលួយទង-ចុង, រលាកស្លឹក, រលាកករ, ផ្សិតផុក, រលាកទង, ច្រេះស្លឹក, អុចស្លឹកប្រផេះ, អុចស្លឹកដូចភ្នែក, ខ្លោចស្លឹកផ្សេងៗ, ស្រែងក្រហម, រលួយគ្រាប់&ផ្សេងៗ, រលួយខ្មៅងាប់ចុង, ងាប់ធ្លាក់ ។ល។

ដំណាំ ឈើហូបផ្លែ រុក្ខជាតិវល្ល៍ ដំណាំទីវាល បន្លែ
ការ​លាយទឹក​តាម​ទំហំ​ធុង​ 1 ដប​= 250 ម.ល លាយទឹក 400 លីត្រ 250 ម.ល លាយទឹក 100 លីត្រ 100 ម.ល លាយទឹក 20-25 លីត្រ 70 ម.ល លាយទឹក 20-25 លីត្រ