សាខាប្រចាំតំបន់នីមួយៗ

សូមកុំមានការស្ទាក់ស្ទើរសម្រាប់ការសាកសួរព័ត៌មានលំអិតអំពី បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ ជី-ថ្នាំកសិកម្ម ពីបុគ្គលិក
ក្រុមហ៊ុន ខេម តាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗ ដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខ ៖

ការិយាល័យកណ្តាល (ភ្នំពេញ) 087 292 333 / 097 4476 333
កណ្តាល 098 333 586 / 011 333 696
កំពត-កែប-តាកែវ 098 333 571 / 011 333 285
កំពង់ស្ពឺ-កោះកុង-កំពង់សោម 098 333 181 / 011 333 681
កំពង់ធំ-ព្រះវិហារ 098 333 239 / 011 333 285
កំពង់ចាម-កំពង់ឆ្នាំង 098 333 257 / 011 333 058
ត្បូងឃ្មុំ-ក្រចេះ 098 333 539 / 011 333 593
បាត់ដំបង-ពោធិ៍សាត់ 098 333 572 / 011 333 621
សៀមរាប-ឧត្តមានជ័យ 098 333 563 / 011 333 703